ЧНТУ » Кафедра УПЕП » Відповіді на часті запитання

Питання: Які завдання спроможні виконувати випускники кафедри управління персоналом та економіки праці?

Відповідь: Випускники кафедри управління персоналом та економіки праці спроможні виконувати наступні завдання:

 -- здійснювати пошук, профдобір та профвідбір кадрів;

 -- використовувати інноваційні технології проведення співбесіди;

 -- організовувати професійну адаптацію;

 -- визначати напрями стратегії управління персоналом залежно від обраної підприємством генеральної стратегії;

 -- аналізувати структуру персоналу, формувати висновки і пропозиції щодо її оптимізації;

 -- використовувати Класифікатор професій ДК 003:2010 та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників у професійній класифікації робіт та під час проектування організаційної структури, а також під час регламентування посадових завдань і обов’язків;

 -- розраховувати потреби підприємства (облікову та явочну чисельність) у працівниках різних професійно-кваліфікаційних груп;

 -- формувати вимоги до кандидатів на вакантні посади; застосовувати сучасні технології проведення психодіагностичних досліджень випускників шкіл, безробітних тощо та претендентів на робочі місця (посади); обґрунтовувати вибір кращої кандидатури на вакантну посаду з кількох претендентів;

 -- складати план співбесіди з кандидатом на вакантну посаду;

 -- розраховувати затрати на різні форми навчання персоналу (підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування, післядипломне навчання);

 -- здійснювати оцінку соціальної та економічної ефективності професійного навчання персоналу;

 -- розраховувати додаткову потребу підприємства у кваліфікованих робітниках і фахівцях з вищою освітою і на цій основі визначати обсяги професійного навчання у навчальних закладах і на виробництві;

 -- складати проекти посадових інструкцій;

 -- складати проекти положень про структурні підрозділи;

 -- готувати проекти службових записок, подань, наказів про зарахування на посаду, переміщення на іншу посаду, звільнення тощо;

 -- оцінювати мотиваційні чинники певного виду роботи та пропонувати заходи щодо її перепланування;

 -- здійснювати й організовувати ефективні комунікації, запобігати виникненню комунікаційних бар’єрів;

 -- організовувати і проводити оцінювання рівня лояльності персоналу та розробляти програми щодо її посилення;

 -- застосовувати психологічні методики подолання опору персоналу інноваційній діяльності на підприємстві;

 -- застосовувати діагностичні інструменти для дослідження психологічних проблем в управлінні персоналом;

 -- обґрунтовувати найбільш раціональні підходи до мотивації персоналу в різних економічних умовах;

 -- аналізувати ефективність нематеріальної мотивації трудової діяльності в організації й проектувати заходи щодо її посилення;

 -- оцінювати стан матеріальної мотивації в організації й проектувати заходи щодо її удосконалення;

 -- розробляти та визначати оптимальну структуру компенсаційного пакета для різних категорій персоналу;

 -- визначати основні чинники диференціації заробітної плати різних категорій персоналу та враховувати їх під час розроблення тарифних умов й інших складових заробітної плати;

 -- розробляти преміальне положення в організації: визначати показники, умови преміювання, розмір премій і установлювати періодичність їх виплати;

 -- обґрунтовувати необхідність і доцільність вибору різних варіантів установлення доплат і надбавок до заробітної плати й одноразових премій і винагород;

 -- організовувати проведення мотиваційного моніторингу, аналізувати його результати і розробляти рекомендації щодо посилення мотивації трудової діяльності;

 -- оцінювати ефективність діяльності організації у сфері використання персоналу та регулювання соціально-трудових відносин;

 -- проводити аудит продуктивності робочих місць, укомплектованості персоналом, розвитку персоналу, наймання та звільнень персоналу, відповідності та ефективності винагород персоналу, умов праці, безпеки та здоров’я персоналу, роботи служб персоналу підприємства;

 -- розробляти систему управління витратами на персонал підприємства;

 -- розробляти штатно-посадову структуру служби управління персоналом залежно від масштабів і специфіки діяльності підприємства;

 -- оформляти та вести документацію з обліку особового складу підприємства (штатні формуляри, особові справи, особові картки, трудові книжки працівників, книги наказів та інші);

 -- використовувати комп’ютерні технології в організації та ведені кадрового діловодства;

 -- аналізувати стану ринку праці за системою показників;

 -- розраховувати показники продуктивності праці за різними методами;

 -- обґрунтовувати напрями удосконалення організації праці на підприємстві;

 -- аналізувати використання робочого часу працівників;

 -- обґрунтовувати рівень заробітної плати з урахуванням державних стандартів, гарантій, норм, нормативів у сфері трудових доходів населення;

 -- складати план підвищення продуктивності праці по підприємству;

 -- розробляти карту організації трудового процесу на робочому місці;

 -- проектувати суміщення професій, трудових функцій;

 -- планувати робоче місце;

 -- визначати технічний та організаційний рівень робочого місця за його атестацією;

 -- формувати та організовувати діяльність виробничих бригад на підприємстві;

 -- розраховувати показники трудового напруження і визначати ступінь втоми працівників;

 -- розробляти проект заходів щодо зниження монотонності і підвищення змістовності праці;

 -- проектувати раціональний режим праці та відпочинку;

 -- установлювати обґрунтовані норми праці на основі даних хронометражних спостережень;

-- проводити розрахунок трудомісткості продукції за різновидами та формування трудомісткості;

 -- розробляти методичні рекомендації щодо впровадження гнучких режимів робочого часу;

 -- прогнозувати можливі наслідки змін у вітчизняному законодавстві з питань зайнятості та ринку праці;

 -- розраховувати розмір середньої заробітної плати для визначення допомоги по безробіттю;

 -- розраховувати розмір штрафу та пені за порушення дисципліни сплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

 -- стимулювати роботодавців щодо розвитку персоналу організації та найманих працівників до професійного та кар’єрного зростання;

 -- розробляти програми підвищення продуктивності у короткостроковому та довгостроковому періодах;

 -- розраховувати рівень і динаміку сукупної і часткової продуктивності, використовуючи для цього вартісні, натуральні та трудові показники, а також якісні параметри виробів;

-- розподіляти завдання менеджменту персоналу між службою персоналу, лінійними і функціональними керівниками та іншими суб’єктами менеджменту персоналу;

 -- обґрунтовувати економічну доцільність використання аутсорсингових і лізингових послуг у сфері управління персоналом та виведення персоналу із штату підприємства;

 -- розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку;

 -- розраховувати та аналізувати показники обороту, плинності та стабільності персоналу.

Питання: В яких сферах трудової діяльності можуть бути працевлаштовані випускники кафедри УП та ЕП?

Відповідь: Широкий перелік завдань, які можуть виконувати фахівців з управління персоналом і економіки праці зумовлює широкий вибір сфер трудової діяльності та гнучкого працевлаштування у:

 -- державних органах виконавчої влади;

 -- органах місцевого самоврядування;

 -- страхових компаніях;

 -- консалтингових фірмах;

 -- банківських установах;

 -- торговельних та оптово-посередницьких організаціях;

 -- туристичних та рекламних агенціях;

 -- господарствах АПК;

 -- державних органах соціального захисту населення;

 -- благодійних фондах;

 -- готельних господарствах;

 -- на митницях;

 -- контрольно-ревізійних і податкових управліннях.


Повернутись на головну сторінку